Neuigkeiten rund um Raziol:
www.raziol-news.de

RAZIOL Zibulla & Sohn GmbH

Genel Ticari Şartlar

1. Madde - Geçerlilik, Genel

1. Bu teslimat ve ödeme koşulları tüm teslimatlarımız ve hizmetlerimiz için işletmecilere karşı BGB/Alman Medeni Hukuku 14. Maddesi anlamında şayet bunlar tarafımızdan yazılı olarak tanındıysa bağlayıcıdır. Sessizliğimiz veya teslimatımız vasıtasıyla da sözleşme içeriğine dahil olmayacaktır.

2. Farklı ticari şartlar ve anlaşmalar sadece şayet bunlar tarafımızdan yazılı olarak tanındıysa bağlayıcıdır. Sessizliğimiz veya teslimatımız vasıtasıyla da sözleşme içeriğine dahil olmayacaktır.

3. Koşullar devam eden ve gelecekteki şirket ilişkisinde de geçerlidir.

2. Madde - Teklif, Teklif Belgeleri, Sözleşme İnikadı

1. Tekliflerimiz, size yazılı veya ön koşulsuz olarak teklif verdiysek bağlayıcıdır.

2. Siparişleri, siparişin elimize ulaşmasından itibaren 4 hafta içerisinde kabul edebiliriz. Siparişler içerik olarak tarafımızdan yazılı olarak onaylanmış veya biz size malı teslim etmişsek bağlayıcı olur.

3. Siparişler için mal stoklama zorunluluğumuz sadece bunu önceden yazılı olarak taahhüt ettiysek mevcuttur. Siparişlere talep üzerinden üzerine anlaşma sağlandıysa, belirtilen miktarlar, siparişin imzalanmasından sonra bir sene içerisinde teslim alınmış olmalıdır. Aksi halde sözleşme tarafını 4 haftalık bir müddet içerisinde siparişi almaya ve sürenin sonuçsuz bitmesi halinde sözleşmeden çekilmeye ve üzerinde anlaşılmış ödemeyi biriken harcamalar haricinde isteme hakkına sahibiz.

4. Resimler, çizimler, hesaplamalar ve diğer evraklarının mülkiyet ve telif haklarını kendimize saklı tutarız. Üçüncü şahısların kullanımına sunulamaz. Bu özellikle bunun gibi "gizli" olarak tanımlanan yazılı evraklar için geçerlidir. Üçüncü şahıslara devredilmesinden önce sipariş veren bizim yazılı olarak kesin onayımızı almalıdır.

3. Madde - Ödeme, Fiyatlar, Takas

1. Fiyatlarımız ayrı faturalanacak olan ambalaj, yükleme ve yük indirme haricinde diğer sözleşme şartları ile geçerlidir. Belirtilen tüm fiyatlara KDV dahil edilecektir. Sözleşmenin imzalanmasından sonra, özellikle tarife anlaşmaları veya materyal fiyatlarındaki artışlar nedeniyle masraf artışları meydana gelirse, fiyatları buna uygun olarak artırma yetkimiz saklı kalır. Uygun fiyat artışlarını istek üzerine ispatlayacağız.

2. Eğer bir fiyat anlaşması olmadıysa, fiyat teslimat günü geçerli olan fiyat üzerinden belirlenir.

3. Farklı bir anlaşmanın olmaması durumunda, alış fiyatı fatura tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiksiz ödenmelidir.

4. Fiyat indirimi ayrı yazılı anlaşma gerektirir.

5. Ödeme gecikmelerinde, ödeme mecburiyetinde olduğumuz kredi faizleri olan ... oranında ve en az temel faiz biriminin yüzde 8 daha fazlası olmak üzere talep etme hakkımız vardır. Diğer zararları talep ve dava etme hakkımız açıkça saklı kalır.

6. Daha eski veya süregelen diğer işlerden olan ödemelerin alıkoyma hakkı mümkün değildir. Karşı taleplerden olan takaslar sadece bunların tartışmasız ve hukuken geçerli olarak tespit edilmeleri durumunda mümkündür.

4. Madde – Teslimat Zamanı, Randevular, Süreler

1. Kararlaştırılan günler ve teslimat süreleri yalnız tarafımızdan sunulmuş olması ya da tarafımızdan yazılı olarak onaylanmış olması durumunda geçerlidir. Bu talep tarihleri için de geçerlidir. Belirlenen tarihlere uyulması için ön şart, sipariş verenin olası işbirliği zorunluluğunu zamanında yerine getirmesidir. Diğer durumlarda üzerinde anlaşılmış olan tarihler uygun şekilde uzatılır.

2. İş bırakmalar veya resmi önlemler gibi diğer öngörülemeyen sıra dışı durumlar, trafik aksaklıkları ya da etki alanımızın dışındaki sorumlu tutulamayacağımız diğer olaylar bizi, bunların etki ettiği süre boyunca ya da imkansızlık durumunda tamamıyla teslimat yükümlülüğümüzden muaf kılar.

3. Sorumlu tutulacağımız sebepler dolayısıyla gecikme yaşanması durumunda, sıradan ihmallerde zarar talep hakkı bulunamaz. Teslimat tarihindeki gecikmeden ağır ihmal ya da kasıtlı davranış sebebiyle sorumlu tutulmamız durumunda, sipariş veren, gecikme yaşanan her hafta için teslimat değerinin % 0,5'ini, toplamda teslimat değerinin % 5'ini aşmamak kaydıyla talep etme hakkına sahiptir.

Sipariş veren gecikmemiz sonrası reddetme tehdidiyle birlikte uygun bir ek teslimat süresi tanırsa, bu sürenin geçmesi sonrasında sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Teslimatın yapılmamasından dolayı meydana gelen zararları karşılama talep hakkı, yalnız gecikmenin kasten ya da ağır ihmal sebebiyle meydana gelmiş olması durumunda mevcuttur, diğer durumlarda zarar tazmini ortaya çıkan zararın % 50'si ile sınırlıdır.

5. Madde – Tehlike Geçişi

1. Başka şekilde kararlaştırılmadığı sürece teslimat için fabrikadan doğrudan teslime kararlaştırılmıştır. Sevk işlemi sipariş verenin hesabına ve tehlikesine gerçekleşir. Sipariş veren şayet isterse teslimat nakliye sigortası tarafından emniyete alınır. O noktaya kadar oluşan masrafları sipariş veren taşır.

2. Teslim alma işlemi gerçekleşecekse bu durum tehlike geçişi için önemlidir. Bu işlem, teslim tarihinde gecikmeksizin teslimata hazır bildirimimizden hemen sonra gerçekleşmelidir.

Sorumlu olmadığımız nedenlerle teslimatın gecikmesi durumunda, teslimata hazır bildiriminin gününde tehlike sipariş verene geçer.

3. Sipariş veren, nakliye ambalajlarını mal teslim yerinde bize verme hakkına sahiptir.

İade hakkı, nakliye ambalajı mal teslimatından hemen sonra ya da daha sonraki bir teslimatta alım için hazır olması durumunda mevcuttur.
Ambalajın nakliyesi için mal değerinin % 0,5'i oranında bir masraf alınır. Bu masraf isteğimize bağlı olarak bir sonraki teslimatta ya da ayrıca faturalandırılır. Sipariş verenin nakliye ambalajlarını kendi hesabına iş yeri merkezine götürme hakkı saklı kalır.
İade yalnız iş saatlerinde mümkündür. İade edilen nakliye ambalajları temiz, yabancı maddeler olmadan ve farklı ambalaj tiplerine göre ayrılış şekilde verilmelidir. Diğer durumlarda, sipariş veren tarafından tasfiyede doğacak olan ek masrafları talep etme hakkımız vardır.

6. Madde – Kusur Şikayeti, Garanti Etme

1. HGB/Alman Ticaret Kanunu 371., 381. Maddelerinin II. Paragrafı uyarınca olan yükümlülükler, sipariş verenin bütün belirgin hataları, eksik miktarları ve yanlış teslimatları teslimattan sonraki 5 iş günü içerisinde ve kesinlikle işleme ve montajdan önce yazılı olarak bildirmesi durumunda geçerlidir. Nakliye hasarları satıcıya gecikmeksizin yazılı olarak bildirilmelidir. Demir yolu, ticari mal sevkiyatı şirketlerinin taşıtları ya da diğer yollarla nakliyesi durumunda sipariş veren taşıyıcıyla gereken 4 formaliteyi gerçekleştirmelidir. Ticari kullanım ve kayıplar için itirazda bulunulamaz.

2. a) BGB/Alman Medeni Kanunu 434. Maddesi uyarınca zamanında yapılan haklı eksiklik itirazı durumunda sipariş verenin hasar tazminat talepleri haricinde yasal teminat hakları tanınır. Nitelik anlaşmaları bu şekilde tanımlanmalıdır. DIN Normları üzerine dayanma temel olarak malın detaylı tanımını içerir ve bir güvence anlaşması mevcut değilse tarafımızdan bir güvence nedeni değildir.

b) Hasar tazminatı haklarının hariç bırakılması, hasar nedeninin kasıt veya ağır ihmale dayanması ya da insan sağlığına zarar gelmesi durumunda geçersizdir. Bu durum yasal bir vekilin ya da bir yardımcının sorumluluğu söz konusu olduğunda da geçerlidir.

3. Sözleşme konusu bir yapının ya da bir yapı öğesinin teslimatını içeriyorsa, ilave olarak aşağıdakiler geçerlidir:

a) Sipariş verenin teminat haklarının ön koşulu, onun her iş için belirlenmiş olan bakım aralıklarına riayet etmesi ve bunları profesyonelce ve özüne uygun şekilde yapmasıdır. Sipariş verenin bağlantılar ve borular için teminat hakları için ön koşul, sipariş verenin sipariş sırasında, yapı için kullanılan araçların bileşimini ve etken kuvvet ve yüklemeleri ile diğer işletme bağlı şartları bize yazılı olarak bildirmesidir.

b) Tarafımızın sorumluluğunda bir eksikliğin olması durumunda aşağıdaki şekilde yükümlü oluruz:

aa) Bizim takdirimize göre seçilen, faaliyete geçmesinden sonra 6 ay içinde tehlike geçişinin sebep olduğu bir durum, özellikle de hatalı yapım, kötü malzeme ya da eksik işlemleme sonucu kullanılamaz ya da kullanımının önemsiz ya da hiç etkilenmediği belirlenen bütün parçalar iyileştirilmeli ya da yeniden teslimatı yapılmalıdır. Bu tarz hataların tespit edilmesi tarafımıza gecikmeksizin yazılı olarak bildirilmelidir. Yenilenen parçalar bizim mülkiyetimize geçer. Faaliyete geçirme bizim suçumuz olmadan gecikirse, sorumluluk tehlike geçişinden 12 ay sonra biter.

Önemli yabancı ürünler için sorumluluğumuz yabancı ürünlerin teslimatçısına karşı olan sorumluluğumuzla sınırlıdır.

bb) Aşağıdaki nedenlerden meydana gelen hasarlar için sorumluluk alınmaz:

- Uygunsuz ya da maksadına uygunsuz kullanım, sipariş veren veya onun tarafından görevlendirilen bir üçüncü kişinin hatalı montajı ya da kullanımı,

- doğal aşınma,

- hatalı veya ihmalkar muamele,

- ham maddelerin değiştirilmesi,

- ham maddelerin değiştirilmesi,

uygun olmayan inşaat yeri.

cc) Üstünkörü değerlendirme sonucu bize lüzumlu gelen iyileştirme ve yedek parça teslimatlarının yapılması için sipariş veren bize gereken süreyi ve fırsatı vermelidir, diğer türlü hasar sorumluluğundan muaf tutuluruz. Buna, hayati veya işletme emniyeti için ve orantısız hasarların önlenmesi için olan acil tehlike durumları dahil değildir. Bu durumlarda sipariş veren, bunların bildirilmesinden hemen sonra hataları ortadan kaldırmamamız durumunda, hatayı kendisi veya üçüncü şahısları görevlendirerek ortadan kaldırma ve bizden bundan doğan masrafları talep etme hakkına sahiptir.

dd) Önceden iznimiz alınmadan sipariş veren ya da üçüncü şahıslar tarafından yapılan olası değişiklikler ve onarım işleri, hata ve bunlardan kaynaklanacak hasarlar açısından sorumluluğumuz dışında kalır.

4. Tazminat yükümlülüğümüz önceden tahmin edilebilir hasar üzerine sınırlıdır.

5. Tartışmasız bir yasal sorumluluğun geçerli olması durumunda, sözleşmeden doğan insanlara veya mala zarar verecek bir yükümlülüğün sorumsuzca yerine getirilmemesi, yenileme zorunluluğumuzu, ürün mali mesuliyet sigortası ile sınırlar ve bu durumda sipariş verene poliçemizi göstermeye hazırız.

7. Madde – Zaman Aşım

Kalite noksanlığı, talepler ve zarar talepleri 12 ay içinde zaman aşımına uğrar.

Hayatın, vücudun veya sağlığın ihlal edilmesi durumunda, kasıtlı veya ağır kusurlu görevin kötüye kullanılmasında ve ayrıca bir kusurun hile ile gizlenmesinde Üretici Sorumluluğu Yasası 6. Maddesine göre zarar taleplerinde olduğu gibi aynı şekilde yasal zaman aşımı süreleri geçerlidir.

8. Madde – Mülkiyet Muhafazaları

1. Teslim edilen mal fiyatı ödenene ve iş bağlantısından doğan alınan mal ile ilgili olan bütün mali talepler karşılanana kadar koşullu mal olarak bizim mülkiyetimizdedir. Mali taleplerin halihazırdaki bir faturaya dahil edilmesi veya bir balans hesaplaması ve bunun kabulü mülkiyet hakkını ortadan kaldırmaz. Alış fiyatının sipariş veren tarafından ödenmesi ile ilgili olarak tarafımızdan bir sorumluluk değişimi gerekçelendirilirse, mülkiyet hakkı değişimin sipariş verenin tahsilinden önce silinmez. Sipariş verenin ödemesinin gecikmesi durumunda uyarı sonrası mahfuz malı geri alma yetkisine sahibiz ve sipariş veren bunu teslim etme zorunluluğundadır.

2. Mahfuz mal sipariş veren tarafından yeni bir taşınır haline getirmişse, bu işlem bundan doğan bir sorumluluğumuz olmadan bizim için yapılmış olur ve yeni mal bizim mülkiyetimizdedir. Bize ait olmayan bir malla işlenmesi durumunda yeni malda mahfuz malın işlem sırasında diğer maldaki değer oranına göre ortak mülkiyet sahibi oluruz. Medeni Kanunun 947 ve 948. Maddeleri uyarınca mahfuz malın bize ait olmayan malla birleştirilmesi, karıştırılması ya da harmanlanması durumunda yasal düzenlemeler uyarınca ortak mülkiyet sahibi oluruz. Sipariş veren birleştirme, karıştırma ya da harmanlama sonucu yalnız mülkiyeti satın alırsa, şimdiden bize mahfuz malın birleştirme, karıştırma veya harmanlama sırasındaki değer oranına bağlı olarak ortak mülkiyeti devreder. Sipariş veren bu durumlarda mülkiyetimizde veya ortak mülkiyetimizde olan malı aşağıdaki düzenlemelere göre yine mahfuz mal sayıldığından ücretsiz olarak saklamak durumundadır.

3. Mahfuz mal sipariş veren tarafından tek başına veya bize ait olan mallar ile birlikte satılırsa, sipariş veren şimdiden satıştan doğan mahfuz malın değerindeki talebi bütün hak ve kademeleriyle birlikte karşılarsa, satışı şimdiden onaylarız. Mahfuz malın değeri bizim fatura bedelimiz artı % 10 oranında bir güvence katkısıdır. Üçüncü kişilerin bunda hak talepleri bu değere etki etmez. Satılan mahfuz malın bizim ortak mülkiyetimizde olması durumunda, mali taleplerimiz ortak mülkiyetten doğan orana bağlantılı olur. Madde I Paragraf 2 süresi uzatılmış olan mahfuz mülkiyet uyarınca geçerlidir, önceden devir3. Madde 1. ve 3. Paragraf uyarınca balans hesabını da kapsar.

4. Mahfuz mal sipariş veren tarafından önemli bir parça olarak üçüncü bir şahsın arsasına monte edilirse, sipariş veren şimdiden üçüncü şahsa veye ilgili kişiye olan taleplerini mahfuz malın değeri oranında bütün ek hakları ve bir güvenlik ipoteği dahil olmak üzere diğer kademelerden önce bize devreder. Bu devri şimdiden kabul ediyoruz.
3. Madde 2. ve 3. Paragraf uygun şekilde geçerlidir.

5. Mahfuz mal sipariş veren tarafından önemli bir parça olarak sipariş verenin arsasına monte edilirse, sipariş veren şimdiden arsanın veya arsa haklarının satışından doğan taleplerini mahfuz malın değeri oranında bütün ek hakları ve bir güvenlik ipoteği dahil olmak üzere diğer kademelerden önce bize devreder, devri şimdiden kabul ediyoruz. 3. Madde 2. ve 3. Paragraf uygun şekilde geçerlidir.

6. Sipariş veren, mahfuz malın satış, kullanım veya montaj yetkilerine yalnız alışageldik, kuralına uygun iş süreci dahilinde 3., 4. ve 5. Maddelerinden doğan taleplerin bize devredilmesi durumunda sahiptir. Mahfuz mallar hakkında diğer tasarruflara özellikle ipotek veya emniyet devri için sipariş veren yetkili değildir.

7. İptal hakkı saklı kalmak üzere sipariş vereni 3., 4. ve 5. Maddedeki taleplerin tahsili için yetkilendiriyoruz. Sipariş veren bize ve üçüncü şahıslara olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece kendi tahsil hakkımızı kullanmayacağız. İsteğimiz üzerine, sipariş veren devredilen bir talebin borçlularını bildirmelidir ve onlara devri göstermelidir; bizim borçlulara devri gösterme hakkımız da vardır.

8. Bizim için geçerli olan teminatların değeri taleplerimizden en az %20 daha fazlaysa, sipariş verenin isteği üzerine seçtiğimiz teminatları serbest bırakma mecburiyetimiz vardır. Üçüncü kişiler tarafından bir haciz veya haklarımızın kısıtlanması durumunda sipariş veren bizi geciktirmeden bilgilendirmelidir.

9. Sipariş veren ödeme yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa veya dilekçe iflas davasının açılması üzerine sipariş verenin mal varlığına konulmuşsa, sipariş veren ihtar sonrası mahfuz malı geri vermelidir. Mülkiyet mahfuzu nedeniyle teslimi ancak sözleşmeden geri çekilmemiz durumunda talep edebiliriz.

Üçüncü şahısların mahfuz malı ya da devredilen talepleri icrasını bize itiraz için gerekli belgeler de dahil olmak üzere ivedilikle bildirmelidir.

10. Bir iflas sürecinin ödeme tutumu, talebi ve açılışı ve bir yeminin gerçeğe uygunluğunu açıklama sürecinin başlangıcında mahfuz malın satış, kullanım ve montaj hakları ve devredilen hakların tahsil hakları silinir. Bir çek veya senet protestosu durumunda tahsil hakları yine silinir.

9. Madde – Yetkili Mahkeme

1. Bir Yetkili Mahkeme anlaşması için Hukuk mahkemesi Düzeninin 38. Maddesine göre ön koşullar mevcutsa, sözleşme taraflarının tüm talepleri i ve iş yeri merkezimizin değişim ve çek davaları için de yetkili mahkemedir. Ancak sipariş vereni ikamet ettiği mahkemede dava etmeye de yetkiliyiz.

2. Almanya Federal Cumhuriyetinin Kanunu geçerlidir.

10. Madde – Federal Veri Gizlilik Kanunu

İş veren siparişin yerine getirilmesi ve tasfiyesi çerçevesinde gereken verileri EDV vasıtasıyla işleyecek ve kaydedecek şekilde donatılmıştır (BDSG/Federal Veri Gizlilik Kanunu 3. Maddesi) Fatura (teslim belgesi) aynı zamanda Federal Veri Gizlilik Kanun'unun 33. Maddesi anlamında bildirim olarak geçerlidir.