Infoteka

Informacja „Wolne od olejów silikonowych”

Firma Zibulla & Sohn GmbH potwierdza, że we żadnych recepturach środków smarowych nie znajduje zastosowania jako składnik formuły olej silikonowy.
   

Informacje o stosowanych parafinach chlorowanych

Firma Raziol Zibulla & Sohn GmbH potwierdza, że we wszystkich swych recepturach środków smarowych z parafinami chlorowanymi zastosowanie znajdują tylko parafiny chlorowane z długością łańcucha > C14. Zawierając chlor środki smarowe Raziol odpowiadają tym samym Dyrektywie 2002/45/WE („Zakaz stosowania krótkołańcuchowych parafin chlorowanych C10 – C13”)
    

Informacje na temat REACH

REACH reguluje rejestrowanie, ocenę i dopuszczanie chemikaliów w obrębie Unii Europejskiej. Informujemy Państwa o REACH w kontekście naszych środków smarowych w poniższym dokumencie PDF.
    

Informacje na temat transportu i składowania w różnych warunkach klimatycznych

Środki smarowe do obróbki plastycznej są bardzo kompleksowymi mieszankami medium nośnego i wielu dodatków. Nie są one opracowane do stosowania w znacznie różniących się temperaturach. Dlatego wymagają one szczególnej uwagi przy transporcie i składowaniu.
    

Informacje na temat pielęgnacji emulsji

Mieszalne z wodą środki do obróbki metali podlegają podczas zastosowaniu bardzo dużym obciążeniom. Aby osiągnąć wysokie bezpieczeństwo procesowe, emulsje i dyspersje należy regularnie sprawdzać. Należy przestrzegać odpowiednich warunków magazynowania koncentratów oraz właściwego sporządzania emulsji roboczych.
    

Informacje na temat rozporządzenia o rozpuszczalnikach

31. rozporządzenie BIMschV (31. rozporządzenie o wprowadzeniu w życie Federalnej Ustawy o Ochronie przed Imisjami) obowiązuje od 25. sierpnia 2001 roku, wdraża Dyrektywę UE w sprawie rozpuszczalników (1999/13/WE) do niemieckiego prawa i musi być wprowadzona do roku 2007. Stawia ona wymagania w sprawie zmniejszenia emisji lotnych organicznych rozpuszczalników zarówno w zakładach przemysłowych, jak i warsztatach rzemieślniczych. Dotyczy ona przy tym określonych instalacji, w których uwalniane są w znaczących ilościach lotne związki organiczne. Rozporządzenie wskazuje dla określonych branż i czynności maksymalne ilości stosowanych rozpuszczalników.