Neuigkeiten rund um Raziol:
www.raziol-news.de

Możesz pobrać wersję PDF z naszych Ogólnych Warunków TUTAJ


RAZIOL Zibulla & Sohn GmbH

Ogólne Warunki Handlowe

§ 1 - Zakres obowiązywania, ogólne warunki

1. Niniejsze warunki dostaw i płatności obowiązują w stosunku do wszystkich naszych dostaw i świadczeń w stosunku do przedsiębiorstw w sensie § 14 BGB (niemiecki kodeks cywilny).
2. Inne warunki handlowe i porozumienia są wiążące tylko wówczas, jeśli zostały przez nas pisemnie uznane. Przez nasze przemilczenie lub naszą dostawę nie stają się też one treścią umowy.
3. Warunki te obowiązują również w stosunku do bieżących i przyszłych stosunków handlowych.

§ 2 - Oferta, dokumenty związane z ofertą, zawarcie umowy

1. Nasze oferty są wiążące tylko wówczas, gdy składamy je pisemnie i bez zastrzeżeń.
2. Zamówienia możemy przyjmować w ciągu 4 tygodni od nadejścia zamówienia, przy czym treści zamówień są wiążące, jeśli są przez nas pisemnie potwierdzone lub jeśli wywiążemy się z nich przez wysłanie towaru.
3. Utrzymywanie zapasów w celu dostaw na żądanie możemy zagwarantować tylko wówczas, jeśli zobowiążemy się do tego pisemnie. Jeśli uzgodnione są dostawy na żądanie, podane ilości muszą być odebrane w ciągu roku od zawarcia umowy, w innym wypadku jesteśmy uprawnieni do wezwania kontrahenta do zażądania dostawy w terminie 4 tygodni, a po bezowocnym upływie tego terminu jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy i do zażądania uzgodnionego wynagrodzenia z potrąceniem zaoszczędzonych wydatków.
4. Zastrzegamy sobie prawo własności i prawa autorskie do ilustracji, rysunków, kalkulacji i innych dokumentów. Nie wolno ich udostępniać osobom trzecim. Dotyczy to szczególnie dokumentów, które są oznaczone jako „poufne”. Przed ich przekazaniem osobo trzecim zleceniodawca potrzebuje naszej pisemnej zgody.

§ 3 - Płatność, ceny, potrącenia

1. Nasze ceny są przy braku innych uzgodnień cenami bez opakowania, załadunku i rozładunku, które są doliczane oddzielnie do rachunku. Do wymienionych cen należy doliczyć ustawowy podatek VAT. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedniego zwiększenia ceny, jeśli po zawarciu umowy nastąpi wzrost kosztów, wynikający szczególnie z porozumień zbiorowych
lub ze wzrostu cen materiałów. Na żądanie udowodnimy odpowiedni wzrost kosztów.
2. Jeśli nie została uzgodniona cena, kalkulacja odbywa się zgodnie z ceną obwiązującą w dniu dostawy.
3. Przy braku innych uzgodnień cena kupiecka jest płatna, bez jakichkolwiek potrąceń, w ciągu 30 dni od daty wystawienia rachunku.
4. Skonto wymaga oddzielnego, pisemnego uzgodnienia.
5. Przy zwłoce w płatności jesteśmy uprawnieni do naliczenia odsetek w wysokości ponoszonych przez nas samych kosztów kredytu, przynajmniej jednak w wysokości 8 punktów procentowych ponad bazową stopę procentową, przy czym zastrzega się stanowczo prawo do dochodzenia dalszych szkód.
6. Powstrzymania się ze spełnieniem świadczenia z wcześniejszych lub innych transakcji przy bieżących zobowiązaniach transakcyjnych jest wykluczone; rozliczenie z wierzytelności wzajemnej dopuszczalne jest tylko w przypadku jeśli są one bezsporne lub stwierdzone prawomocnie.

§ 4 – Termin dostawy, terminy

1. Terminy i terminy dostaw są wiążące tylko w takim stopniu, w jakim zostały przez nas zaoferowane i pisemnie potwierdzone. Dotyczy to również terminów dostaw na żądanie. Dotrzymanie terminu zakłada terminowe spełnienie ewentualnych przynależnych zleceniodawcy obowiązków współdziałania, w innym wypadku uzgodnione terminy odpowiednio się przedłużają.
2. Spory między pracownikami a pracodawcami lub nieprzewidywalne wydarzenia takie jak działania organów administracji publicznej, zakłócenia komunikacyjne lub inne wydarzenia, na które nie mamy wpływu lub za które nie jesteśmy odpowiedzialni, zwalniają nas na czas skutku ich działania lub w przypadku niemożliwości całkowicie od naszego obowiązku dostaw.
3. Jeśli z naszej winy powstanie opóźnienie, wówczas wyklucza się odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku zwykłego zaniedbania. Jeśli opóźnienia dostawy są spowodowane naszym poważnym zaniedbaniem lub umyślnym zachowaniem, wówczas zleceniodawca jest uprawniony do żądania za każdy pełny tydzień opóźnienia zryczałtowanego odszkodowania za opóźnienie w wysokości 0,5 % wartości dostawy, maksymalnie 5 % wartości dostawy. Jeśli zleceniodawca wyznaczy po naszym opóźnieniu odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem odmowy przyjęcia, wówczas jest on upoważniony po bezskutecznym upłynięciu tego terminu do odstąpienia od umowy; roszczenie odszkodowawcze z powodu niewykonania w
wysokości przewidywalnej szkody przysługują zleceniodawcy tylko wtedy, gdy opóźnienie jest wynikiem poważnego zaniedbania; w pozostałych przypadkach odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do 50 % poniesionej szkody.

§ 5 – Przejście ryzyka

1. Jeśli nie zostało uzgodnione inaczej, uzgodniona jest dostawa loco fabryka. Wysyłka odbywa się na rachunek i ryzyko zleceniodawcy. Jeśli zleceniodawca sobie tego życzy, dostawa zostaje ubezpieczona przez ubezpieczenie transportowe. Związane z tym koszty ponosi zleceniodawca. Jeśli odbywa się odbiór, jest on miarodajny do przejścia ryzyka. Musi być on przeprowadzony niezwłocznie w terminie odbioru, po pomocniczym wskazaniu przez nas gotowości do odbioru.
2. Przy opóźnieniu odbioru z powodów nie zawinionych przez nas ryzyko przechodzi na zleceniodawcę z dniem zgłoszenia gotowości do odbioru. Zleceniodawca jest uprawniony oddać nam opakowania transportowe w miejscu przekazywania towaru.
3. Prawo do zwrotu istnieje wówczas, gdy opakowanie transportowe jest gotowe do zabrania niezwłocznie po przekazaniu towaru lub przy późniejszej dostawie. Za transport opakowania naliczana jest opłata w wysokości 0,5 % wartości towaru; jest ona doliczana według naszego uznania do następnej dostawy lub liczona oddzielnie. Prawo zleceniodawcy do zabrania opakowań transportowych na własny rachunek do siedziby swojej firmy pozostaje nienaruszone. Zwrot do nas może się odbywać wyłącznie w czasie naszych godzin pracy. Zwracane opakowania muszą być zwracane czyste, wolne od obcych substancji i posortowane według rodzajów opakowań. W innym wypadku mamy prawo żądać od zleceniodawcy zwrotu dodatkowych kosztów, powstałych podczas ich utylizacji.

§ 6 – Zawiadomienie o wadach, gwarancja

1. Powinności §§ 377, 381 ust. II HGB (niemiecki kodeks handlowy) obowiązują z zastrzeżeniem, że zleceniodawca zobowiązany jest do pisemnego zgłoszenia wszystkich widocznych braków, usterek i błędów w dostawie w ciągu 5 dni roboczych od dostawy w każdym wypadku, jednak przed przetworzeniem lub zamontowaniem. Uszkodzenia transportowe należy zgłaszać sprzedawcy niezwłocznie w formie pisemnej. Przy dostawie koleją, pojazdami bliskiego lub dalekobieżnego handlowego transportu towarowego lub przy pomocy innych przewoźników zleceniodawca jest zobowiązany do wywiązywania się z formalności w stosunkach z przewoźnikiem. Nie mogą być kwestionowane przyjęte w handlu zwyczaje i naturalny ubytek.
2.
a. Przy terminowym, uzasadnionym zawiadomieniu o usterce wadliwego towaru w sensie § 434 kodeksu cywilnego zleceniodawcy przysługują, przy wykluczeniu roszczeń odszkodowawczych, prawa gwarancyjne. Uzgodnienia dotyczące cech muszą być jako takie wyraźnie zaznaczone. Powołanie się na normy DIN zawiera zasadniczo bliższe określenie towaru i nie uzasadnia zapewnienia przez nas, chyba że zapewnienie zostało wyraźnie uzgodnione.
b. Wykluczenie roszczeń odszkodowawczych nie obowiązuje wówczas, gdy przyczyną szkody jest umyślność lub poważne zaniedbanie, albo gdy występują szkody osobowe. Dotyczy to również postępowania prawnego przedstawiciela lub pomocnika, któremu powierzono wykonanie zobowiązania.
3. Jeśli przedmiotem umowy jest zobowiązanie do dostawy budowli lub konstrukcji budowlanej, uzupełniająco obowiązują następujące uregulowania:
a. Roszczenia gwarancyjne zleceniodawcy zakładają, że przestrzega on w stosunku do danego dzieła wyznaczonych interwałów serwisowych i przeprowadza konserwacje w sposób rzeczowy i fachowy. Prawa gwarancyjne zleceniodawcy do trwałości połączeń i orurowań zakładają, że zleceniodawca poinformuje nas pisemnie przy zamówieniu o składzie stosowanych mediów i działających siłach oraz obciążeniach oraz pozostałych warunkach eksploatacyjnych budowli.
b. Jeśli występuje brak, za który jesteśmy odpowiedzialni, odpowiadamy jak następuje:
aa. Wszystkie te części, które w ciągu 6 miesięcy od uruchomienia na skutek okoliczności mającej miejsce przed przejściem ryzyka, szczególnie z powodu błędnej budowy, niewłaściwych materiałów lub błędnego wykonania okazały się jako nienadające się do użytku lub ich przydatność jest znacznie ograniczona, podlegają według naszego uznania wymianie lub nowej dostawie. Stwierdzenie takich braków należy nam niezwłocznie zgłosić w formie pisemnej. Wymienione części stają się naszą własnością. Jeśli uruchomienie opóźnia się w sposób niezawiniony przez nas, odpowiedzialność wygasa
najpóźniej 12 miesięcy po przejściu ryzyka. W stosunku do istotnych wyrobów obcych nasza odpowiedzialność ogranicza się do odstąpienia roszczeń z tytułu odpowiedzialności, które przysługują nam w stosunku do dostawcy wyrobu obcego.
bb. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe z następujących powodów:
- nieodpowiednie i niefachowe użycie, błędny montaż lub uruchomienie przez zleceniodawcę lub przez osoby trzecie na jego zlecenie,
- naturalne zużycie,
- błędne lub niedbałe obchodzenie się,
- niewłaściwe środki eksploatacyjne,
- wymiana materiałów,
- niewłaściwe podłoże budowlane.
cc. Zleceniodawca jest zobowiązany dać nam konieczny czas i możliwość do realizacji wszystkich koniecznych po ocenie przez nas według zasady słuszności kroków naprawczych i dostaw zastępczych, w innym wypadku jesteśmy zwolnieni z odpowiedzialności za wady. Wyłączone są z tego przypadki poważnego zagrożenia zdrowia i życia lub bezpieczeństwa pracy oraz obrona przed niewspółmiernie większą szkodą. W tych przypadkach zleceniodawca ma prawo, jeśli nie usuniemy szkody niezwłocznie po jej zgłoszeniu, do samodzielnego jej usunięcia lub zlecenia tego osobom trzecim i do żądania od nas pokrycia poniesionych za to kosztów.
dd. W przypadku ewentualnych zmian dokonanych przez zleceniodawcę lub osoby trzecie oraz naprawy bez wcześniejszego uzyskania naszej zgody odpowiedzialność za szkody jak też szkody następcze jest zdecydowanie wykluczona.
4. Nasz obowiązek odszkodowania jest ograniczony do dającej się przewidzieć szkody.
5. Jeśli nie występuje niedyspozytywna prawna odpowiedzialność, wówczas nasza obowiązek odszkodowania jest ograniczony do odszkodowania z tytułu naszego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za jakość produktu, przy czym na żądanie jesteśmy gotowi zapewnić zleceniodawcy wgląd do polisy.

§ 7 – Przedawnienie

Szkody rzeczowe, roszczenia i roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu po 12 miesiącach.
W przypadku naruszenia życia, ciała lub zdrowia, przy poważnym zaniedbaniu obowiązków oraz przy podstępnym przemilczeniu braku obowiązują również prawne terminy przedawnienia jak i roszczenia odszkodowawcze zgodne z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za jakość produktu.

§ 8 – Zastrzeżenia własności

1. Dostarczony towar pozostaje naszą własnością do zapłacenia ceny kupieckiej i wygaśnięcia wszystkich roszczeń wynikających z zobowiązań
transakcyjnych i roszczeń powstających jeszcze w związku z przedmiotem sprzedaży. Zaksięgowanie poszczególnych wierzytelności na rachunek bieżący bądź wyprowadzenie salda i jego uznanie nie uchylają zastrzeżenia własności. Jeżeli w związku z zapłatą ceny kupieckiej przez zleceniodawcę powstanie odpowiedzialność wekslowa z naszej strony, to zastrzeżenie własności nie wygasa przed wykupieniem weksla przez kupującego jako trasata. W przypadku zwłoki w zapłacie ze strony zleceniodawcy, po wystosowaniu upomnienia jesteśmy uprawnieni do odebrania zastrzeżonego towaru, a zleceniodawca zobowiązany jest do jego wydania.
2. Jeżeli zleceniodawca przerobi zastrzeżony towar na nową rzecz ruchomą, to przerób następuje na naszą rzecz, bez powstania dla nas żadnych zobowiązań z tego tytułu; nowa rzecz staje się naszą własnością. W przypadku przerobu wraz z towarem nienależącym do nas, nabywamy prawo współwłasności nowo powstałej rzeczy w stosunku odpowiadającym wartości towaru zastrzeżonego do pozostałego towaru w momencie przerobu. W przypadku połączenia lub zmieszania zastrzeżonego towaru, zgodnie z §§ 947, 948 niemieckiego kodeksu cywilnego, z towarem nienależącym do nas, stajemy się współwłaścicielem zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli zleceniodawca w wyniku połączenia lub wymieszania uzyskuje wyłączną własność, to przenosi on już teraz na nas współwłasność w stosunku wartości zastrzeżonego towaru do innego towaru w momencie połączenia lub wymieszania. W takich przypadkach zleceniodawca jest zobowiązany do nieodpłatnego przechowania będącej naszą własnością lub współwłasnością rzeczy, która również stanowi towar zastrzeżony w rozumieniu poniższych postanowień.
3. Jeżeli zleceniodawca dokona zbycia zastrzeżonego towaru, oddzielnie lub wraz z towarem należącym do nas, to zleceniodawca już teraz dokonuje cesji wierzytelności powstałych z tytułu dalszego zbycia towaru w wysokości wartości zastrzeżonego towaru z wszystkimi prawami i z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami; my przyjmujemy tę cesję już teraz. Wartość naszej współwłasności to suma rachunku plus dodatek bezpieczeństwa 10 %, który jednak nie jest wliczany, o ile nie jest to w sprzeczności z prawami osób trzecich. Jeżeli odsprzedany towar zastrzeżony jest naszą współwłasnością, to cesja wierzytelności obejmuje kwotę odpowiadającą wartości naszego udziału we współwłasności. Ust. 1 zdanie 2 obowiązuje odpowiednio w przypadku przedłużonego zastrzeżenia własności; cesja należności przyszłych zgodnie z ust. 3 zdanie 1 i 3 obejmuje również saldo należności.
4. Jeśli zleceniodawca wmontuje zastrzeżony towar jako istotny składnik nieruchomości osoby trzeciej, to zleceniodawca już teraz dokonuje cesji powstałych wierzytelności z tytułu wynagrodzenia od osoby trzeciej lub tego, kogo to dotyczy, w wysokości odpowiadającej wartości zastrzeżonego towaru z wszelkimi prawami ubocznymi, włącznie z prawem do ustanowienia hipoteki kaucyjnej, z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami. My przyjmujemy tę cesję już teraz. Odpowiednio obowiązuje ust. 3 zdanie 2 i 3.
5. Jeżeli zleceniodawca wmontuje zastrzeżony towar jako istotny składnik swojej nieruchomości, to zleceniodawca dokonuje już teraz cesji wierzytelności powstających z tytułu zbycia nieruchomości w ramach działalności gospodarczej lub z tytułu praw do nieruchomości, w wysokości odpowiadającej wartości zastrzeżonego towaru z wszystkimi prawami ubocznymi i pierwszeństwem przed innymi wierzycielami; my przyjmujemy tę cesję już teraz. Odpowiednio obowiązuje ust. 3 zdanie 2 i 3.
6. Zleceniodawca jest uprawniony i upoważniony do dalszego zbycia, użycia lub wmontowania zastrzeżonego towaru jedynie w toku zwyczajowej i prawidłowej działalności gospodarczej i tylko pod warunkiem faktycznego przeniesienia na nas wierzytelności w rozumieniu ustępu 3, 4 i 5. Zleceniodawca nie jest uprawniony do innego rodzaju rozporządzania zastrzeżonym towarem, w szczególności do ustanowienia zastawu i przeniesienia własności w celu zabezpieczenia wierzytelności.
7. Upoważniamy zleceniodawcę, z zastrzeżeniem możliwości odwołania, do inkasa cedowanych zgodnie z ust. 3, 4 i 5 wierzytelności. Nie skorzystamy z przysługującego nam prawa inkasa, dopóki zleceniodawca będzie wywiązywał się ze swoich zobowiązań płatniczych, również w stosunku osób trzecich. Na nasze żądanie zleceniodawca wskaże dłużników cedowanych wierzytelności i zawiadomi ich o cesji wierzytelności; jesteśmy również upoważnieni do samodzielnego zawiadomienia dłużników o cesji.
8. W przypadku, gdy wartość udzielonych zabezpieczeń przewyższa wartość wierzytelności o więcej niż 20 %, jesteśmy zobowiązani na żądanie zleceniodawcy do zwolnienia zabezpieczenia według własnego wyboru. Zleceniodawca musi nas niezwłocznie informować o zajęciu lub naruszeniu naszych praw przez osoby trzecie.
9. Jeśli zleceniodawca nie wywiązuje się ze swych zobowiązań płatniczych lub jeśli złożony jest wniosek o postępowania upadłościowe na majątku zleceniodawcy, zleceniodawca musi po wezwaniu wydać zastrzeżony towar. Wydania możemy żądać na podstawie zastrzeżenia własności tylko wówczas, gdy odstąpiliśmy od umowy. Zleceniodawca niezwłocznie informuje nas o egzekucji osób trzecich z zastrzeżonego towaru lub ze scedowanych wierzytelności, przy jednoczesnym przekazaniu dokumentów niezbędnych do wniesienia sprzeciwu.
10. Wraz ze wstrzymaniem płatności, wnioskiem o ogłoszenie upadłości, wszczęciem postępowania upadłościowego, jak również wszczęciem postępowania w celu złożenia zaręczenia z mocą przyrzeczenia wygasa prawo do dalszego zbywania, używania i wmontowywania zastrzeżonego towaru oraz upoważnienie do inkasa scedowanych wierzytelności;
upoważnienie do inkasa wygasa również w przypadku oprotestowania czeku lub weksla.

§ 9 – Właściwość miejscowa sądu

1. Jeśli istnieją warunki do uzgodnienia właściwości miejscowej sądu zgodnie z § 38 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego, właściwością miejscową sądu dla wszystkich roszczeń stron umowy, również skarg wekslowych i czekowych jest nasza siedziba firmy, mamy jednak prawo skarżyć zleceniodawcę również w sądzie jego miejsca zamieszkania.
2. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.

§ 10 – Federalna ustawa o ochronie danych

Zleceniodawca pozwala na przetwarzanie i zapisywanie danych niezbędnych do realizacji umowy i rozliczeń przy pomocy elektronicznych systemów przetwarzania danych (§ 3 BDSG). Rachunek (list przewozowy) jest równocześnie powiadomieniem w sensie § 33 federalnej ustawy o ochronie danych.